Algemene voorwaarden


Algemene verkoopsvoorwaarden 2020
Ondernemingsgegevens
The Season Gift Shop
Veldweg 52
2490 Balen
+32 479 53 17 09

Ondernemingsnummer: 0758.573.454
BTW nummer: BE 0758.573.454
 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De online webshop (te vinden op Facebook en Instagram), genaamd “The Season Gift Shop” biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit hun gamma online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van The Season Gift Shop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, met uitzondering van, wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door The Season Gift Shop aanvaard zijn.
 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Er wordt geen BTW verrekend doordat de shop vrijgesteld is van BTW.
Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen, artikel 56bis §1, 1e lid. BTW Wetboek

Leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld op de factuur.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs (bv. planten in de achtergrond).
 

Artikel 3: Aanbod

Al onze producten zijn in voorraad als dit zo aangegeven wordt op de webshop. Indien een product niet meer verkrijgbaar is zal deze tijdig verwijderd worden van de webshop. Bij grote drukte kunnen deze aanpassingen vertraging oplopen. De klant wordt daarom geacht om steeds na te gaan of een product nog voorradig is voor men dit besteld.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via de contactopties op onze webshop.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The Season Gift Shop. The Season Gift Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Producten die alcoholische dranken bevatten worden niet verkocht aan minderjarigen (- 16 jaar). Dit zal steeds ook vermeld worden op de webshop en op alle sociale media kanalen van de giftshop. Bij deze zijn wij dan ook niet aansprakelijk wanneer een minderjarige dit wel aankoopt nadat diegene de algemene voorwaarden accepteerde. Door deze te accepteren wordt de verantwoordelijkheid bij de koper gelegd.
 

Artikel 4: Online aankopen

Beschrijving bestelprocedure:
De klant kan zowel via de webshop op Facebook als op Instagram naar het bestelformulier gaan. Hier wordt de klant geacht om het formulier zo zorgvuldig en duidelijk mogelijk in te vullen om een bestelling te plaatsen. Na de plaatsing krijgt de klant van The Season Gift Shop een mail op het opgegeven mailadres met een bevestiging van deze bestelling en de bijhorende factuur. Wanneer de bestelling klaar is voor verzending wordt de klant opnieuw via het opgegeven mailadres op de hoogte gebracht.

Nadat de bestelling geplaatst is, is de klant gebonden aan een betalingsverplichting. Dit gebeurt via factuur waarbij de klant een termijn van 14 dagen heeft om de betaling te voltooien. Indien deze betaling niet binnen de termijn van 14 dagen gebeurt, krijgt de klant éénmalig een herinnering via mail toegestuurd. Hierna tellen wij 4 dagen om de betaling nog te ontvangen. Wanneer men de betaling niet uitvoert binnen die verlening van de termijn zal de klant in gebreke gesteld worden via een aangetekend schrijven.
Bij het weigeren van betaling na het in gebrek stellen via een aangetekend schrijven worden wij genoodzaakt om een gerechtelijke invordering door te voeren.
My The Season Gift Shop is gerechtigd een bestelling te weigeren vanwege een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Wanneer de bestelling geaccepteerd wordt door The Season Gift Shop zal deze zo efficiënt mogelijk behandeld worden. Als de bestelling door The Season Gift Shop klaar gemaakt is voor verzending, zal deze via de door de klant gekozen verzendoptie opgestuurd en geleverd worden.
The Season Gift Shop beschikt over drie leveringsopties en een afhaaloptie, namelijk:
             Standaard verzending (brievenbuspakket): 3 – 5 werkdagen (min. € 2,00).
             Verzending via pakjesdienst (Bpost): 3 – 7 werkdagen (min. € 5,70).
             Aan huis levering door The Season Gift Shop (regio Balen): 1 – 3 werkdagen (Gratis)
             Afhaal op adres (Veldweg 52 OF Haverstraat 39 te Balen): 1 – 3 werkdagen (Gratis).


Leveringen buiten België zijn voorlopig nog niet mogelijk.

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door The Season Gift Shop bij B-post zijn geen verantwoordelijkheid van The Season Gift Shop. The Season Gift Shop doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Bpost streeft er echter wel naar om de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan The Season Gift Shop.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico op het verlies van producten door externe diensten (Bpost) zijn niet de verantwoordelijkheid van The Season Gift Shop. Bij deze kan de klant zijn geld niet terugvorderen van The Season Gift Shop.
 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van The Season Gift Shop. Bij bestelling worden de bestelde producten gereserveerd door de klant, maar zijn ze nog steeds eigendom van The Season Gift Shop. Wanneer deze niet betaald worden zal de reservatie vervallen.
 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij The Season Gift Shop. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant The Season Gift Shop, Veldweg 52, 2490 Balen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Dit formulier kan u terugvinden onderaan dit document.


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan The Season Gift Shop heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan The Season Gift Shop
 

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 7 EUR voor verzendingen vanuit België.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt The Season Gift Shop zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal The Season Gift Shop alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat The Season Gift Shop op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan The Season Gift Shop wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door The Season Gift Shop geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

The Season Gift Shop betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.
 

Artikel 8: Garantie

Op grond van, op basis van de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke factuur van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant The Season Gift Shop zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, met uitzondering van, onder voorbehoud van tegenbewijs door de Klant.
 

Artikel 9: Klantendienst

The Season Gift Shop is steeds bereikbaar via de chatfuncties van Facebook en Instagram. Klanten kunnen er ook voor kiezen om ons via mail (theseasongiftshop@gmail.com) of via telefoon (+32 479 53 17 09) te contacteren..
 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Indien de betaling niet binnen de termijn van 14 dagen gebeurt, krijgt de klant éénmalig een herinnering via mail toegestuurd. Hierna tellen wij 4 dagen om de betaling nog te ontvangen. Wanneer men de betaling niet uitvoert binnen die verlening van de termijn zal de klant in gebreke gesteld worden via een aangetekend schrijven waarbij de klant vergoeding van 10% boven op de factuurprijs zal moeten betalen voor het niet nakomen van de overeenkomst.
Bij het weigeren van betaling na het in gebrek stellen via een aangetekend schrijven worden wij genoodzaakt om een schadevergoeding op te eisen. Deze vergoeding zal bepaald worden aan de hand van de bestelling en zal minsten 300% van de normale aankoopprijs zijn.
 

Artikel 11: Privacy


The Season Gift Shop respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op theseasongiftshop@gmail.com
 

Artikel 12: Bewijs

De klant aanvaard dat rekeningaftreksels, facturen en bestelaanvragen als bewijs gebruikt kunnen worden
 

Artikel 13: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement TURNHOUT.
Ondergetekend door:
Gitte Philipsen & Anouk Huysmans


Modelformulier voor herroeping
Onderneming:
                The Season Gift Shop
                Veldweg 52
2490 Balen

+32 479 53 17 09


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ontvangen op: ......................................................................................................................................................................

Naam klant/klanten: .............................................................................................................................................................

Datum van herroeping: .........................................................................................................................................................

Handtekening van de klant:
(*) Schrap wat niet van toepassing is